Nowe katalogi z pozyskania i zrywki oraz „Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych” były tematem kolejnego spotkania przedstawicieli branży usług leśnych z kierownictwem Lasów Państwowych.

Spotkanie odbyło się 16 czerwca w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie.

Stronę Polskiego Związku Pracodawców Leśnych reprezentowali: prezes Wojciech Wójtowicz, wiceprezes Lucjan Długosiewicz, Artur Kunda i dyrektor biura Rafał Jajor. Ze strony Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych na spotkaniu byli: Waldemar Spychalski, Stanisław Szyc, Wiesław Lubiewski i Marek Bodył.

W spotkaniu nie uczestniczył p.o. dyrektora generalnego LP Józef Kubica, obecni byli jednak jego obaj zastępcy: dyrektorzy Jan Tabor i Krzysztof Janeczko, a także naczelnik Wydziału Hodowli Lasu Krzysztof Rostek, który to wydział odpowiada za kontakty LP z zulami.

Ponadto po stronie LP zasiedli do stołu: naczelnicy Jarosław Piekutin i Magdalena Bukowska, a także Krzysztof Knop.

Obecni byli przedstawiciele zespołu pracującego nad dokumentacją przetargową na usługi leśne i nad standardem prac leśnych: Marian Wiśniewski (przewodniczący) i Krzysztof Kotlarski.

Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy w Bedoniu, który pracował nad normowaniem prac leśnych reprezentowali: Rafał Selwakowski, Bernard Deus i Jakub Sarzyński.

Obecny ze strony LP był także mecenas Jarosław Jerzykowski.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Mariana Wiśniewskiego, przewodniczącego zespołu opracowującego standard prac leśnych, czyli dokumentu opisującego jak należy wykonywać poszczególne prace leśne. Przewodniczący odczytał skład tego zespołu (nie ma w nim przedstawicieli zuli) i omówił jego prace.

Nadleśniczy Krzysztof Kotlarski zaprezentował przykładowe opisy wybranych prac leśnych, zwrócił uwagę na podstawowe elementy, z jakich składa się opis każdej czynności.

Przedstawiciele zuli, w tym przede wszystkich Artur Kunda i Wojciech Wójtowicz zadali wiele pytań szczegółowych dotyczących tego dokumentu. Wiele z tych uwag strona LP przyjęła jako godne rozważenia.

Ponieważ trudno było stronie przedsiębiorców leśnych odnosić się do nowych standardów wykonywania prac leśnych nie znając ich, Wojciech Wójtowicz zwrócił się do DGLP z prośbą o udostępnienie projektu nowych standardów. Kierownictwo LP zdecydowało, że projekt dokumentu zostanie przekazany i przedstawiciele PZPL uzgodnili, że w terminie ok. dwóch tygodni przekażą swoje uwagi.

Po przerwie tematem obrad były nowe katalogi pracochłonności w zakresie pozyskania i zrywki. Dla przypomnienia: nie mają one formy tabelarycznej, jak dotychczas, ale są w postaci formuł matematycznych zawartych w systemie informatycznym LP.

Prace nad nowymi katalogami przedstawił w prezentacji Jakub Sarzyński z ORWLP w Bedoniu. Omówił historię normowania prac leśnych w Polsce i przedstawił założenia, na jakich opierają się najnowsze katalogi.

Tu także padło wiele pytań ze strony przedsiębiorców leśnych, na które odpowiadali przedstawiciele ORWLP.

Spotkanie trwało ok. 3 godziny.

 

Członkom PZPL zostały udostępnione dodatkowe materiały ze spotkania. Prosimy o sprawdzenie skrzynek mejlowych.