W dniu 22 maja 2021 r. w Łodzi w trybie zwyczajnym odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.

Podczas zebrania przedstawione zostały:
• sprawozdanie z działalności Zarządu PZPL,
• sprawozdanie finansowe,
• sprawozdanie z działalności Komisji Etyki,
• sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

Przyjęto uchwały:
• w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2020,
• w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi PZPL,
• w sprawie: udzielenia absolutorium Komisji Etyki.

O prawnych aspektach prowadzenia firmy leśnej mówił mecenas Łukasz Bąk.

W czasie dyskusji członkowie PZPL rozmawiali o bieżących sprawach i kierunkach dalszego działania PZPL.