10 marca br., z inicjatywy Polskiego Związku Pracodawców Leśnych, odbyło się w trybie zdalnym spotkanie przedstawicieli Związku z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego.


Ze strony centrali UDT w Warszawie w spotkaniu wzięli udział: Jacek Kocięcki – Dyrektor Departamentu Techniki, Paweł Rajewski – Kierownik Wydziału Urządzeń Transportu Bliskiego, Departament Techniki, Piotr Kapica – Specjalista Urządzeń Transportu Bliskiego.


Stronę Polskiego Związku Pracodawców Leśnych reprezentowali: Wojciech Wójtowicz – prezes PZPL, Leszek Hoffman – przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZPL, Rafał Jajor – dyrektor biura PZPL.


Podczas spotkania omówione zostały zasady nadzoru UDT nad żurawiami leśnymi. Przedstawiciele PZPL zwracali uwagę na obejmowanie kontrolą UDT coraz szerszego zakresu, już nie samego żurawia, ale też nośnika, na jakim jest posadowiony. Kontroli podlegają często np. opony maszyny.


Pracodawcy zwracali też uwagę na fakt, że dozór UDT generuje po stronie przedsiębiorcy leśnego dodatkowe koszty, więc skoro już są ponoszone, to kontrole powinny prowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Dlatego powinny obejmować te elementy, które mają realny wpływ na bhp.


Na poprawie bhp przy pracach leśnych zależeć powinno przecież przede wszystkim pracodawcom leśnym, bo to na nich ciąży odpowiedzialność za ewentualne wypadki pracowników. Największa wypadkowość w lesie jest związana jednak głównie z pracą pilarką, i to tu powinniśmy kłaść nacisk na poprawę bhp.


Przedsiębiorcy zwracali też uwagę na długi, czasem 2–3 tygodniowy czas oczekiwania na przyjazd inspektora UDT.


Przedstawiciele UDT wskazywali, że produkcja maszyn podlega we wszystkich krajach UE Dyrektywie Maszynowej, a więc tym samym przepisom. Ale już przepisy w zakresie eksploatacji maszyn są domeną każdego kraju, i mogą być w każdym państwie inne.


Przedstawiciele UDT zapewnili, że uwagi Związku zostaną przekazane „w dół” oraz wyrazili gotowość do następnego spotkania.


Powyższy tekst nie jest protokołem ze spotkania, ale krótką, syntetyczną notatką relacjonującą wybrane fragmenty rozmowy.