W dniu 25 lipca 2020 r. w Łodzi w trybie zwyczajnym odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.

Podczas zebrania przedstawione zostały:

  • sprawozdanie z działalności Zarządu PZPL,
  • sprawozdanie finansowe,
  • sprawozdanie z działalności Komisji Etyki,
  • sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

Przyjęto uchwały:

  • w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro,
  • w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz zysku,
  • w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi PZPL,
  • w sprawie: udzielenia absolutorium Komisji Etyki.

W czasie dyskusji członkowie PZPL rozmawiali o bieżącej sytuacji pracodawców leśnych i kierunkach dalszego działania PZPL.

Po zebraniu odbyło się kolejne robocze posiedzenie Zarządu PZPL. Jedną z decyzji było objęcie na roczną kadencję funkcji Wiceprezesa Zarządu PZPL przez Lucjana Długosiewicza.

Funkcja wiceprezesa Zarządu jest w PZPL rotacyjna, obejmują ją na roczne kadencje członkowie Zarządu w kolejności alfabetycznej.