Otrzymujemy w Polskim Związku Pracodawców Leśnych wiele sygnałów na temat problemów z waloryzacją stawek za usługi leśne w umowach wieloletnich w sytuacji wzrostu kosztów wykonywania usług, związanych m.in. ze wzrostem płacy minimalnej.

Wystosowaliśmy w tej sprawie list do DGLP, w którym postulujemy uszczegółowienia wytycznych dla nadleśnictw w zakresie waloryzacji stawek.

 

Treść listu:

 

Szanowny Pan Andrzej Konieczny

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

Otrzymujemy w Polskim Związku Pracodawców Leśnych wiele sygnałów na temat problemów z waloryzacją stawek za usługi leśne w umowach wieloletnich w sytuacji wzrostu kosztów wykonywania usług, związanych m.in. ze wzrostem płacy minimalnej.

Próbowaliśmy w tej sprawie umówić się na rozmowę z Panem Dyrektorem RDLP w Łodzi, gdyż mieliśmy z tego terenu konkretny przykład takiego problemu. W piśmie proszącym o spotkanie wyraziliśmy też chęć porozmawiania z kierownictwem RDLP na temat możliwej współpracy. Niestety RDLP odmówiła nam spotkania...

O ile wiemy, na terenie RDLP w Łodzi przedsiębiorcy leśni rozważają podjęcie kroków prawnych wobec nadleśnictw i wystąpienie na drogę sądową w sprawie waloryzacji.

W sprawie waloryzacji stawek w umowach wieloletnich związanych z rosnącą ciągle płacą minimalną problem jest następujący: na wniosek przedsiębiorcy leśnego o waloryzację nadleśnictwo zwykle prosi o dokładne udokumentowanie wzrostu kosztów wykonywania usług związanych ze wzrostem płacy minimalnej. Pomimo dostarczania dokumentacji przez firmy leśne nadleśnictwa nie dokonują waloryzacji stojąc na stanowisku, że wzrost kosztów nie został udokumentowany w sposób wystarczający. Może to prowadzić do ucieczki pracowników w szarą strefę, a więc w konsekwencji do uszczuplenia dochodów budżetu Państwa.

Waloryzacja stawki w umowie wieloletniej jest prawem przedsiębiorcy wykonującego usługę. Jest to opisane np. w corocznych wytycznych do przetargów na usługi leśne opracowywanych na szczeblu DGLP. Wytyczne te nie precyzują jednak, w jaki sposób waloryzacja ta ma się odbywać, na podstawie jakich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę prac.

Dlatego zwracamy się z prośba do Pana Dyrektora o podjęcie prac na szczeblu DGLP w kierunku uszczegółowienia wytycznych dla nadleśnictw w zakresie waloryzacji stawek. Wydaje się iż najlepszym sposobem byłoby określenie współczynnika, który określałby wielkość waloryzacji w stosunku do wielkości wzrostu płacy minimalnej i w odniesieniu do jednego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy przy pracach leśnych.

Określenie takich współczynników uprościłoby znacznie procedurę i stanowiło dla nadleśniczych podstawę do dokonywania waloryzacji.

Jeśli jest taka potrzeba jesteśmy jak zawsze gotowi przedstawić nasze spojrzenie na opisany w piśmie problem podczas osobistego spotkania. Jesteśmy przekonani, że możemy wspólnie wypracować kompromis w tej sprawie tak, by nie było potrzeby uciekania się przedsiębiorców do drogi sądowej lub ucieczki w szarą strefę.


Z poważaniem

Zarząd Polskiego Związku Pracodawców Leśnych

 

Pisaliśmy o tym:

http://pzpl.org.pl/co-robimy/57-waloryzacja-stawki