Polski Związek Pracodawców Leśnych został wpisany przez Urząd Zamówień Publicznych na „Listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej”.

Oznacza to, że PZPL może w przetargach publicznych odwoływać się do Krajowej Izby Odwoławczej od treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wpisu na listę dokonał na nasz wniosek Prezes UZP w drodze decyzji administracyjnej.

Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych  środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują organizacjom zrzeszającym wykonawców.

O wpis na listę mogą ubiegać się m.in. podmioty działające na podstawie przepisów o organizacjach pracodawców. PZPL działa właśnie na podstawie odrębnej ustawy regulującej działalność związków pracodawców.