5 października w Dobieszkowie pod Łodzią odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Związku Pracodawców Leśnych (PZPL).

To pierwsza organizacja o takiej formule prawnej, działająca na rzecz przedsiębiorców leśnych.

PZPL to związek pracodawców, jego status prawny jest podobny np. do takich organizacji pracodawców jak BCC czy Lewiatan. PZPL działa na podstawie odrębnej ustawy regulującej działalność związków pracodawców.

Podczas zebrania założycielskiego wybrano władze PZPL. Prezesem został Wojciech Wójtowicz, w skład Zarządu Związku weszli również Jacek Broniewicz (wiceprezes), Marta Ucinek, Lucjan Długosiewicz i Dominik Kurowiak.

Wybrano także członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki.

PZPL zrzesza przedsiębiorców będących pracodawcami i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szeroko rozumianego leśnictwa.

Do podstawowych celów Związku należy ochrona praw i interesów społecznych i gospodarczych Członków Związku oraz reprezentowanie ich wobec organów władzy, a także wobec zleceniodawców i kontrahentów.

PZPL chce również m.in. oddziaływać na kształtowanie rozwiązań prawnych uwzględniających interesy zrzeszonych w Związku podmiotów, inicjować działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w branży leśnej, a także tworzyć atmosferę społecznego zaufania do zrzeszonych w Związku podmiotów.

Ważnymi zadaniami PZPL są również organizowanie i wspieranie kształcenia Członków w sferze ich działalności zawodowej oraz integrowanie zrzeszonych Członków.