W związku z decyzją Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 8 stycznia 2024 r. dotyczącą ograniczenia lub wyłączenia z użytkowania wybranych powierzchni leśnych pojawiły się wątpliwości, co dokładnie wolno, a czego nie wolno robić na powierzchniach leśnych objętych tą decyzją.

Podczas jednego z kuluarowych spotkań w Sejmie wiceminister Mikołaj Dorożała przekazał Polskiemu Związkowi Pracodawców Leśnych informację, że polecenie z dnia 8 stycznia 2024 dotyczy wyłącznie wstrzymania działań z zakresu pozyskiwania drewna.

Z przekazanej PZPL informacji wynika, że:

  • na części pozycji ujętych w załączniku do pisma z dnia 8 stycznia 2024 r. załącznik ten dopuszcza pozyskanie drewna, i tam można to robić,
  • na wszystkich pozycjach można też prowadzić wszystkie prace, które nie wiążą się z pozyskaniem drewna, a służą w szczególności: hodowli lasu, ochronie przyrody, ochronie lasu i ochronie przeciwpożarowej, realizacji gospodarki łowieckiej, realizacji zadań z zakresu turystyki oraz utrzymania obiektów infrastruktury turystycznej i kontynuacji rozpoczętych inwestycji.

Jak wynika z wyjaśnień ministerstwa, decyzja z dnia 8 stycznia 2024 r. nie wprowadza ograniczeń dla:

  • użytkowania dróg, prowadzenia gospodarki łąkowo-rolnej, dzierżaw gruntu na cele rolnicze, wystawiania pasiek, w tym na gruntach leśnych,
  • realizacji remontów, napraw, utrzymania drożności istniejących rowów, jak również realizacji inwestycji w infrastrukturę istniejących dróg i szlaków, które są niezbędne do przemieszczania się ludności, transportu surowca drzewnego, ochrony przeciwpożarowej, zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz wykonywania przez uprawnione organy Państwa wszelkich działań wynikających z obowiązków tychże organów, a które przebiegają przez tereny wyłączone z użytkowania lub o ograniczonym użytkowaniu,
  • kontynuacji zadań obligatoryjnych i fakultatywnych wynikających z planów zadań ochronnych (PZO) dla obszarów Natura 2000 (np. koszenie, wypas, itp.), z wyjątkiem zadań skutkujących pozyskaniem drewna,
  • utrzymywania infrastruktury krytycznej (gazociągi, rurociągi itp.), linii energetycznych, utrzymania pasa granicznego w stanie bez drzew, dopuszczenie dotyczy również przekazywania terenów pod zaplanowane inwestycje celu publicznego,
  • przemieszczania surowca z pozycji nieobjętych ograniczeniem przez drogi i szlaki operacyjne przebiegające przez powierzchnie wyłączone z użytkowania lub o ograniczonym użytkowaniu, jak również realizacji zrywki i wprowadzenia do ewidencji pozyskanego drewna, w przypadku, gdy na powierzchniach wyłączonych z użytkowania znajduje się surowiec drzewny pozyskany przed dniem 8 stycznia 2024 r.

Ponadto, jak wyjaśnia ministerstwo, możliwe są również niezbędne prace służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia, zdrowia i mienia, prace związane z utrzymaniem pasa drogi granicznej, jak również niezbędne prace związane z monitoringiem i prognozowaniem zagrożeń dla drzewostanów, także gdy metodyka wymaga ścinania drzew próbnych, pod warunkiem przekazania następczej informacji o takich przypadkach z zachowaniem drogi służbowej obowiązującej w LP. W takich przypadkach należy pozostawić biomasę na gruncie do naturalnej mineralizacji.

Ponadto w razie ujawnienia pilnych okoliczności, które wymagałyby odstępstwa od polecenia z 8 stycznia 2024 r., informację wraz z opisem sytuacji, propozycją rozwiązania i uzasadnieniem jednostki Lasów Państwowych także powinny przekazać z zachowaniem drogi służbowej.

W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość modyfikacji ograniczeń. Podstawą do odstępstwa są w szczególności zidentyfikowane w terenie potrzeby ochrony lasu, ochrony przyrody, jak również trwające projekty inwestycyjne.