Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych nie chce odpowiedzieć na piśmie na postulaty Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.

Polski Związek Pracodawców Leśnych w piśmie do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z dnia 14.03.2022 r. skierował do LP 32 postulaty branży usług leśnych.

Na spotkaniu w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w dniu 5.10.2022 r. postulaty te zostały przez przedstawicieli LP omówione.

Spotkanie z kierownictwem LP: http://pzpl.org.pl/co-robimy/157-spotkanie-z-kierownictwem-lp-3

Po spotkaniu zwróciliśmy się do DGLP o pisemną odpowiedź na każdy z naszych postulatów. Niestety otrzymaliśmy odpowiedź odmowną.

„…tematyka postulatów została obszernie omówiona na dwóch spotkaniach zainicjowanych przez PZPL i SPL w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W związku z tym w naszej ocenie nie jest zasadne udzielanie kolejny raz odpowiedzi na te same pytania” – napisał nam Jan Tabor, p.o. zastępcy dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej.

W związku z odmową skierowaliśmy do DGLP w dniu 9.01.2022 r. kolejne pismo, w którym ponowiliśmy naszą prośbę o informację na piśmie o stanie realizacji naszych postulatów.

„Odmowę udzielenia odpowiedzi na piśmie na nasze postulaty przesłane do Państwa w dniu 14.03.2022 r. traktujemy jako przejaw złej woli. Postulaty te wysłaliśmy do Państwa, na Państwa prośbę. Były one owocem naszych dyskusji i prac wewnątrz PZPL. Miały one dać Państwu informację na temat możliwości poprawy funkcjonowania wykonawstwa prac leśnych w Polsce.

Na kolejnych spotkaniach deklarowaliście Państwo chęć realizacji wielu z tych postulatów, a nawet realizację części z nich. Jednak gdy zaczynaliśmy dopytywać o szczegóły tej realizacji to często okazywało się, że jest to raczej w sferze życzeniowej, niż realnej” – napisaliśmy w piśmie do DGLP.

I pokazaliśmy przykład: nasz postulat brzmiał: „Skrócenie terminów płatności do 7 dni”. Odpowiedź DGLP na spotkaniu w dniu 5.10.2022 r. sugerowała, że został on zrealizowany.

Jednak okazało się, że realizacja ta polega na tym, że w komentarzu do wzorcowego SWZ rozesłanym przez DGLP do nadleśnictw mówi się, że nadleśnictwu wolno płacić wcześniej, jeśli chce. Ale w samej dokumentacji przetargowej (wzorze umowy zul -nadleśnictwo, który był nagminnie stosowany przez nadleśnictwa) jako termin płatności wpisano "do 21 dni".