W odpowiedzi na prośbę o wniesienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej Polski Związek Pracodawców Leśnych przesłał do ministerstwa swoje stanowisko.

W przesłanym piśmie po raz kolejny ubolewamy, że na żadnym etapie prac nad tym projektem, mimo naszych starań, nie zostaliśmy zaproszeni do współpracy.

A przypominamy, że projekt dotyczy niemal wyłącznie naszych pracowników: drwali i operatorów innych maszyn leśnych. I wynikające z niego nowe obowiązki obciążą organizacyjnie i finansowo właśnie nas.

Całe stanowisko PZPL w sprawie projektu nakładającego obowiązek szkoleń na operatorów maszyn leśnych dostępne jest wyłącznie dla członków PZPL.