Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050 wystąpił z interpelacją poselską w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznej branży usług leśnych.

Poseł pytał m.in.: Jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo, w celu właściwej kontroli i pełnienia nadzoru nad Lasami Państwowymi (będącymi organizacją Skarbu Państwa), w zakresie metodyki oraz prawidłowej wyceny prac leśnych? Dotyczy to zwłaszcza rzetelności sporządzonych wycen, zapewnienia uczciwych warunków konkurencji i prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem.

Odpowiedzi udzielił Edward Siarka, Sekretarz Stanu z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Publikujemy oba dokumenty.

 

Interpelacja w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznej branży usług leśnych

Szanowna Pani Minister
Zwróciły się do mnie organizacje zrzeszające leśnych przedsiębiorców: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych oraz Polski Związek Pracodawców Leśnych, z prośbą o podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji rynku usług leśnych.
Prywatne przedsiębiorstwa świadczące usługi na rzecz jednostek Lasów Państwowych, na skutek niewłaściwej polityki tej państwowej jednostki, zmusza pracowników sektora usług leśnych (ponad 40 tyś. osób), do zamykania swoich działalności bądź przebranżowienia. Oferowane przez nadleśnictwa niskie stawki, nieadekwatne do zmieniających się warunków rynkowych doprowadziły do sytuacji, w której dalsze prowadzenie działalności w tym sektorze jest nierentowne. Brak godziwego wynagrodzenia w pracach leśnych , które są bardzo niebezpieczne oraz brak szkolnictwa zawodowego, powoduje masowe odejścia pracowników. Według przeprowadzonej ankiety 73% z nich deklaruje odejście od współpracy z Lasami Państwowymi. Konsekwencją tego trendu, będzie pogorszenie się kondycji zdrowotnej lasów w Polsce oraz przerwanie łańcucha dostaw drewna do przemysłu. Przerób i produkcja wyrobów drewnianych, spowoduje straty w polskiej gospodarce.
Niezrozumiałe jest stanowisko Lasów Państwowych, które uzyskuje dodatnie wyniki finansowe ( w roku 2021 osiągnęły zysk na poziomie 1 mld zł) dzięki m.in. pracy prywatnych zakładów usług leśnych, które posiadają odpowiednie zaplecze techniczne i organizacyjne do realizacji zadań.
Stawki za usługi leśne nie są adekwatne do jakości wykonywanych prac. Ceny drewna ogromnie wzrosły, a wyceny usług pozostają niezmienne. Proponowany przez przedsiębiorców wzrost kosztów ich pracy wyniósł ok. 380 mln zł, co przy całkowitej kwocie przeznaczonej na usługi ok. 3 mld zł jest niewielką sumą.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Czy Ministerstwo zna trudną sytuację finansową tysięcy pracowników sektora usług leśnych, prowadzących działalność na rzecz Lasów Państwowych?
2. Dlaczego pomimo ogromnych zysków w roku 2021 oraz ogromnemu wzrostowi cen drewna, Lasy Państwowe oferują przedsiębiorcom stawki za usługi, na poziomie niższym niż w ubiegłych latach?
3. Jakie kroki zamierza podjąć Ministerstwo wobec państwowej jednostki organizacyjnej jaką są Lasy Państwowe, w celu poprawy trudnej sytuacji sektora usług leśnych?
4. Czy Ministerstwo umożliwi powołanie ministerialnej międzyresortowej komisji ds. opracowania i realizacji programu naprawczego sektora leśno-drzewnego w Polsce, z udziałem przedstawicieli Lasów Państwowych, sektora usług leśnych i przemysłu drzewnego, w celu przedstawienia przez Lasy Państwowe propozycji programu naprawczego dla branży usług leśnych?
5. Jakie działania , procedury zamierza podjąć Ministerstwo, w celu ochrony miejsc pracy, zapewnienia stabilnego dostępu do wykwalifikowanej siły roboczej oraz wyeliminowania dysproporcji płacowych pomiędzy leśnikami zatrudnionymi w Lasach Państwowych, a leśnikami pracującymi w sektorze usług leśnych?
6. Jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo, w celu właściwej kontroli i pełnienia nadzoru nad Lasami Państwowymi (będącymi organizacją Skarbu Państwa), w zakresie metodyki oraz prawidłowej wyceny prac leśnych? Dotyczy to zwłaszcza rzetelności sporządzonych wycen, zapewnienia uczciwych warunków konkurencji i prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Czy Ministerstwo zamierza udostępnić rzetelną informację do wiadomości publicznej, na temat prowadzenia przetargów na prace leśne w roku 2022, które wymuszają na przedsiębiorstwach leśnych stosowanie stawek poniżej poziomu rentowności ( w tym kalkulację kosztów usług leśnych)?
8. Na jakie cele Lasy Państwowe zamierzają przeznaczyć wypracowany w 2021 roku zysk 1 mld zł? Dostęp Ministerstwa do tych danych i przedstawienie ich opinii publicznej jest regulowany w przepisach prawa do informacji o Spółkach Skarbu Państwa.

Uprzejmie dziękuję za udzielenie odpowiedzi
Z wyrazami szacunku
Mirosław Suchoń
Poseł na Sejm RP

 

Odpowiedź ministra Siarki.