Skrócenie terminu płatności do 14 dni jest możliwe przy zachowaniu płynności finansowej jednostki, natomiast termin 3 dniowy (jako maksymalny) jest nierealny – napisał Jan Tabor, p.o. zastępcy dyrektor generalnego LP w odpowiedzi na pismo Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.
PZPPL prosił właśnie o termin 3-dniowy.

Polski Związek Pracodawców Leśnych zwrócił się do Lasów Państwowych o szybsze regulowanie płatności za usługi leśne. Wnioskował, by płatności te następowały w ciągu 3 dni od wystawienia faktury.

http://pzpl.org.pl/co-robimy/154-szybsze-platnosci

W odpowiedzi Jan Tabor, p.o. zastępcy dyrektor generalnego LP napisał:

„W obecnych umowach na świadczenie usług z zakresu prac leśnych jest określony termin płatności do 21 dni. Literalnie określenie „do 21 dni” wskazuje że jest to dowolny termin od momentu zaistnienia wskazanego w umowie zdarzenia oznaczającego początek biegu terminu (data dostarczonej faktury vat) do 21 dnia włącznie jako ostatni możliwy termin spłaty świadczenia.

A zatem należy uznać, że odbiorca usługi nadleśnictwo nie musi każdorazowo czekać z dokonaniem płatności do ostatniego - 21-go dnia. Mając na uwadze zasadę dobrej współpracy, w przypadku posiadania płynności finansowej, mogą dokonać płatności odpowiednio wcześniej, wszak muszą mieć na uwadze równe i jednakowe traktowanie podmiotów świadczących tożsame usługi oraz termin taki powinien gwarantować organizacyjną możliwość weryfikacji dowodów księgowych z należytą starannością.

Zważywszy dodatkowo, że rynek usług leśnych budują podmioty z sektora MŚP, należy mieć wzgląd na rekomendacje płynące z Polityki zakupowej państwa, która pozwala zamawiającym na skrócenie terminu płatności do 14 dni jako jedno z działań mających na celu usuwanie barier w dostępie MŚP do rynku zamówień publicznych.

Mając powyższe na uwadze skrócenie terminu płatności do 14 dni jest możliwe przy zachowaniu płynności finansowej jednostki - natomiast termin 3 dniowy (jako maksymalny) jest nierealny”.