11 czerwca 2022 r. w Warszawie w trybie zwyczajnym odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.

Zebrani wysłuchali sprawozdań z działalności Zarządu PZPL, Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej w roku 2021. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd i Komisja Etyki uzyskała absolutorium.

Członkowie PZPL zapoznali się także i zatwierdzili sprawozdanie finansowe Związku za ubiegły rok.

W wyniku wyborów uzupełniających do organów Związku wybrani zostali:

Do komisji Rewizyjnej: Robert Wnuk,

Do Komisji Etyki: Andrzej Kądziołka i Małgorzata Wójtowicz.

Bardzo zła sytuacja w sektorze usług leśnych spowodowała długą dyskusję na temat możliwości odwrócenia tego niekorzystnego stanu. Zebrani zakreślili kierunki działania Zarządu na najbliższy czas.

 

 

2m

3m

4m

6m