Edward Siarka, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa (Solidarna Polska) odpowiedział na ponowiona interpelację posłanki Joanny Jaśkowiak (Platforma Obywatelska) w sprawie zuli. Buro Pani Poseł przesłało Polskiemu Związkowi Pracodawców Leśnych ten dokument.

Przypomnijmy: Posłanka Joanna Jaśkowiak wysłała do Ministerstwa Klimatu i Środowiska pierwszą interpelację w sprawie zuli już w lutym br.

Pisaliśmy o tym: http://pzpl.org.pl/co-robimy/125-interpelacja-w-sprawie-zul

Link do interpelacji: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CBFC5C

Edward Siarka odpowiedział na tę interpelację w sposób niezadowalający. Nie odpowiedział m.in. na pytania:

„Dlaczego kwoty przeznaczone na realizację zadań przez nadleśnictwa w przetargach pierwszej tury, ogłoszonych w październiku czy listopadzie 2021 roku, są takie same jak w powtarzanych przetargach np. w styczniu? Wszedł Polski Ład, mamy bardzo wysoką inflację, gigantyczne podwyżki cen gazu i prądu, rosną inne koszty. Dlaczego to wszystko nie jest uwzględnione?

Czy prawdą jest, że wycena prac została dokonana w połowie 2021 roku, gdy Lasy Państwowe zatwierdziły swój plan finansowy na rok 2022, a potem wycena ta się już nie zmieniła, pomimo ogromnych zmian w gospodarce w ostatnich miesiącach? Jeśli tak, to jest to dowód na nierzetelną wycenę prac, przynajmniej w przetargach ogłaszanych już w tym roku, które nie znalazły wykonawców w poprzednich postępowaniach przetargowych ogłoszonych w październiku czy listopadzie ubiegłego roku.”

Pisaliśmy o tym: http://pzpl.org.pl/co-robimy/125-interpelacja-w-sprawie-zul

Link do pierwszej odpowiedzi ministerstwa: http://pzpl.org.pl/images/2022.03.24_MKi%C5%9A_do_Sejmu_i31177-o1.pdf

Posłanka Joanna Jaśkowiak postanowiła drązyć temat i skierowała ponownie interpelację. Poza powtórzeniem pytań pozostawionych bez odpowiedzi, napisała:

„Pan minister Edward Siarka napisał w odpowiedzi także, cytuję: „(…) Dopiero wyniki postępowań przetargowych, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) powtarzanych, jeśli zachodzi taka potrzeba, pokazują, jaka jest rynkowa wartość usługi po uwzględnieniu wszystkich czynników mogących mieć na nie wpływ w danym miejscu i czasie”. Skoro wyniki np. pierwszego postępowania pokazują, że cena „rynkowa” jest wyższa, niż wyceniły Lasy Państwowe, to dlaczego powtarzają kolejne przetargi, wyceniając prace ciągle na tym samym poziomie?”

Link do drugiej interpelacji: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CDACSQ

Edward Siarka odpowiedział ponownie. Wskazał w odpowiedzi, że to nadleśniczowie są odpowiedzialni za przetargi na usługi leśne. A także, że „działania zamawiających nadleśnictw, w zakresie zamawiania usług leśnych, wypełniają zasadnicze cele przewidziane w ustawie – Prawo zamówień publicznych w zakresie szacowania wartości zamówień”. 

W piśmie czytamy m.in.:

„Kwota niezbędnych środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia określona na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych koreluje z szacunkową wartością zamówień, z uwzględnieniem ustawowych zasad określania wartości zamówienia. Ustalenie wartości zamówienia, jako czynność związana z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, następuje indywidualnie przez te jednostki (zamawiających), zgodnie z przepisami wyżej wskazanej ustawy.

Sumarycznie, wartość zamówień wyceniona (oszacowana) w poszczególnych jednostkach zostaje zatwierdzona w prowizorium planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych, co jest warunkiem niezbędnym dla sprawnego zarządzania finansowego w skali całych Lasów Państwowych, zachowania zasady samodzielności finansowej i dyscypliny finansowej.

Prowizorium stanowi podstawę do ogłaszania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (których wartości zaplanowano na oszacowane kwoty), jednakże nie stanowi przeszkody do zawierania umów o wartości wyższej niż dokonany szacunek. Warunkiem takiego działania jest merytoryczne uzasadnienie dla podjęcia takiej decyzji oraz dokonanie stosownych przesunięć w prowizorium planu, gdyż w przypadku jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych (identycznie u każdego innego zamawiającego), warunkiem zaciągnięcia zobowiązań jest dysponowanie środkami na zabezpieczenie ich realizacji. (…)

W przypadku potrzeby ponownego ustalenia wartości zamówień zgodnie z art. 36 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wskutek np. upływu czasu, procedura jest analogiczna. Żadne uregulowania wewnętrzne obowiązujące w Lasach Państwowych nie nakazują zamawiającym jednostkom uchylania się od stosowania przepisów wskazanej ustawy”.

Pełna treść odpowiedzi ministerstwa: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CDACSQ