Polski Związek Pracodawców Leśnych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi się z prośbą o poszerzenie katalogu maszyn, na które można będzie starać się o dotację w PROW w ramach działania „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Błonie, 22.04.2022 r.

 

Szanowny Pan Henryk Kowalczyk

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Szanowny Panie Ministrze,

Polski Związek Pracodawców Leśnych zwraca się z prośbą o zmianę projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Obecnie katalog maszyn, o dofinansowanie których mogą starać się firmy leśne, jest w projekcie zdefiniowany następująco:

w § 6:

  1. a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności:

  1. b) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń:

– przeznaczonych do:

– – przygotowania gleby pod zalesienia,

– – zalesień,

– – pielęgnacji upraw leśnych,

– – ochrony lasu,

– – przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew,

– – pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne,

– ciągników leśnych

– w ramach operacji realizowanej w zakresie określonym w lp. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia,”.

Tak zdefiniowany katalog maszyn jest bardzo wąski. Dotyczy tylko nielicznej grupy maszyn wykorzystywanych w pracach leśnych.

Ponadto określono te maszyny tak nieprecyzyjnie, że właściwie nie wiadomo, jakie można kupić z dotacją, a jakie nie.

Jakie np. maszyny miał na myśli twórca projektu mówiąc o maszynach do ochrony lasu? Albo do zalesień (przypominamy, że prace polegające na sadzeniu sadzonek na powierzchniach zrębowych to ODNOWIENIA, a nie zalesienia. Te drugie dotyczą tylko terenów wcześniej nieleśnych). Podobnie z maszynami do „przygotowania gleby pod zalesienia”.

Nie wiemy też, jakie maszyny powszechnie stosowane w lesie służą do „przycinania gałęzi”?

Jest dla nas zupełnie niezrozumiałe tak mocne zawężanie katalogu maszyn możliwych do zakupu z dotacją.

Dlatego w ramach konsultacji PZPL zwrócił się m.in. o inne brzmienie par. 6 ust. 1b, gdzie wymienia się maszyny, jakie można zakupić w związku z działalnością w ramach PKD 02.40.Z.

Proponowaliśmy treść: „nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do:

 - pozyskiwania i zrywki drewna,

- zagospodarowania lasu,

- hodowli lasu”.

Ponadto wnioskowaliśmy o dokładne wymienienie najbardziej powszechnie stosowanych w lesie maszyn poprzez wprowadzenie zapisu: w treści par. 6 ust. 1b: „ - ciągników leśnych (harwesterów, forwarderów, skiderów, ciągników rolniczych przystosowanych do pracy w lesie).

Naszym celem było poszerzenie katalogu maszyn możliwych do zakupu z dotacją tak, by dotacjami objąć właściwie wszystkie maszyny leśne.

Tymczasem nasz postulat został w konsultacjach odrzucony z takim uzasadnieniem: „W projektowanym rozporządzeniu proponuje się ogólny katalog narzędzi, maszyn czy urządzeń, których koszt zakupu będzie mógł zostać uznany jako koszt kwalifikowalny w ramach poddziałania. Takie rozwiązanie wykluczy ryzyko nieobjęcia wsparciem maszyn, które nie zostałyby uwzględnione w zamkniętym katalogu rodzajów inwestycji w zakresie świadczenia usług związanych z leśnictwem.”

Czyli zwróciliśmy się o poszerzenie bardzo wąskiego katalogu maszyn, a dostaliśmy odpowiedź odmowną, bo… nasz postulat zawężą ten katalog!!!

Panie Ministrze!

To nie jest pierwszy raz, gdy środki w ramach PROW, choć z pozoru dostępne dla firm leśnych, w praktyce są nam blokowane. W przeszłości toczyliśmy już o to boje. Teraz, gdy „nasz” PKD (02,40) został dopuszczony do aplikowania o środki, okazuje się, że katalog maszyn nie pozwala nam zakupić tych urządzeń, które właśnie na co dzień wykorzystujemy w pracy.

Prywatne firmy leśne pracują na rzecz Lasów Państwowych wykonując w polskich lasach wszystkie prace: od sadzenia po wycinkę drzew. Zatrudniają w terenach wiejskich ok. 50 tys. pracowników, a więc dwa razy więcej niż same Lasy Państwowe. Dostarczają drewna całemu polskiemu przemysłowi drzewnemu, który zatrudnia z kolei ok. 300 tys. pracowników i stanowi poważną gałąź naszej gospodarki.

Już teraz przemysł zgłasza problemy z dostępem do surowca drzewnego, co wynika z tego, że coraz częściej nie ma firm, które mogłyby drewno pozyskać. Firmy leśne borykają się teraz z ogromnymi kłopotami finansowymi. Zastrzyk w postaci dotacji na szeroki katalog maszyn leśnych mógłby znacząco poprawić stan polskiej branży usług leśnych i przyczynić się do zabezpieczenia przemysłowi drzewnemu ciągłości produkcji.

Gorąco prosimy o poparcie naszych starań i uwzględnienie naszych postulatów.

Pismo kierujemy także do wiadomości Ministra Klimatu i Środowiska oraz Lasów Państwowych, na poparcie których w tej sprawie liczymy.

Z poważaniem

                                                                                                                      

Prezes Wojciech Wójtowicz

Członek Zarządu Lucjan Długosiewicz

Polski Związek Pracodawców Leśnych

 

Pisaliśmy o tym:

http://pzpl.org.pl/co-robimy/141-co-za-dotacje-w-prow

http://pzpl.org.pl/co-robimy/126-wiecej-maszyn-za-dotacje