Polski Związek Pracodawców Leśnych postuluje, by w ramach PROW można było otrzymać dotację na nowe maszyny, narzędzia lub urządzenia przeznaczone do:
- pozyskiwania i zrywki drewna,
- zagospodarowania lasu,
- hodowli lasu”.

Taki m.in. postulat skierowaliśmy w ramach konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Obecnie wg projektu dotacje dotyczą m.in.:
„zakupu lub związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności:
b) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń:
– przeznaczonych do:
– – przygotowania gleby pod zalesienia,
– – zalesień,
– – pielęgnacji upraw leśnych,
– – ochrony lasu,
– – przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew,
– – pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne,
– ciągników leśnych.

W przypadku „ciągników leśnych” postulujemy dokładne wymienienie: harwesterów, forwarderów, skiderów, ciągników rolniczych przystosowanych do pracy w lesie.

Postulujemy też, aby zawieszenie działalności w okresie 2 lat poprzedzających wniosek o dofinansowanie wykluczało z możliwości aplikowania o środki.

Ponadto wnosimy, aby o środki w ramach PKD 02.40.Z mogły ubiegać się tylko te firmy, które w ramach działalności w zakresie tego PKD osiągnęły minimum 80 proc. przychodów w okresie 2 lat poprzedzających aplikowanie o środki. Chodzi o to, by środki trafiły dokładnie do zuli.

Zawsze promujemy firmy, które legalnie zatrudniają pracowników. Dlatego postulujemy też, aby przy ocenie wniosków przyznawać dodatkowe punkty firmom, które zatrudniają pracowników. Liczbę punktów przyznawanych w ramach tego parametru można uzależnić od liczby zatrudnianych pracowników (np. dodatkowe punkty dla firm zatrudniających 10-15 pracowników, odpowiednio więcej punktów dla firm z 15-20 pracownikami itp.)